TAVUK DÜNYASI GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA METNİ

(“Aydınlatma Metni”)

 

1. Genel Tanım

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u (“Kanun”) temel hak ve hürriyetlerin korunması ve kişisel verilerin işlenmesi konusunda gerçek ve tüzel kişilerin uyacakları usul ve esasları belirlemektedir. Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan özel nitelikli kişisel veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade etmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Tavuk Dünyası Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“ Şirket veya Tavuk Dünyası”) tarafından, Kanunun 10. Maddesi uyarınca kişisel verilerin elde edildiği sırada, veri sorumlusu sıfatı ile ilgili kişilere karşı aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

2. Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Tavuk Dünyası Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket veya Tavuk Dünyası”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

3. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Şirket; kişisel verileri, doğrudan veri sahiplerinin kendisinden temin edebildiği gibi dolaylı olarak 3.kişilerden ve veri sahibinin kendisinin alenileştirmiş olduğu veriler içerisinden de temin edebilmektedir. Bu kapsamda sözlü, fiziksel veya elektronik ortamdan veri toplanmaktadır ve bu kişisel veriler işlenmektedir. Kişisel verilerinizin neler olduğunu, nasıl toplandıklarını ve tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verilerin neler olduğuna aşağıdaki tabloya bakarak inceleyebilirsiniz.

KİMLİK VERİSİ

Kimlik Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Ad soyad 
 • Cinsiyet
 • Uyruk
 • Doğum tarihi
 • Doğum yeri
 • İmza
 • T.C. kimlik No
 • Aile Sıra No
 • Anne-baba adı*
 •  Cilt No
 •  Cüzdanın Kayıt No
 • Cüzdanın Verildiği Yer
 • Cüzdanın Veriliş Nedeni
 • Cüzdanın Veriliş Tarihi 
 • Medeni hali*
 • Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl
 • Nüfusa Kayıtlı Olduğu İlçe 
 • Nüfusa Kayıtlı Olduğu Mah./Köy 
 • Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer 
 • Pasaport No
 •  Sürücü Belgesi Sınıfı
 • Çalışan
 • Çalışan/Stajyer adayı
 • Stajyer 
 • Eski Çalışan
 • Hissedar/Ortak
 • Tedarikçi çalışanı
 • Tedarikçi yetkilisi
 • Ziyaretçi 
 • Potansiyel tedarikçi çalışanı/yetkilisi
 • 3.Kişiler
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi 
 • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
 • Kamu Görevlisi
 • İş Ortakları Yetkilisi/Çalışanı
 • Potansiyel İş Ortakları Yetkilisi/Çalışanı
 • Bayi/Franchise Yetkilisi

 

 

 

 

 

İş başvurusu, Ticari ilişki, staj başvurusu, tedarik hizmetlerinin alınması, bilgi edinme, talep veya şikayetlerin alınması, mal/hizmet satış ve sevkiyat süreçleri, eğitim, hukuki işlem süreçleri, Denetim Firmalarının denetimi, resmi kurumlarla iletişim, iş ortaklarının çalışanlarının gerçekleştirmiş olduğu iş ve işlemler, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması vb. faaliyetlerde kişilerin kendisinden, 3.kişilerden yada işyerlerinden temin edilmektedir. 

 

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

 6698 s. Kanun madde 5/2(c): Sözleşmenin kurulması ve ifası

 6698 s. Kanun madde 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

6698 s. Kanun madde 5/2(f): Meşru menfaat

4857 s. Kanun madde 75: Özlük Dosyasının Tutulması zorunluluğu

4857 s. Kanun madde 32: Ücretin ödenmesi


İLETİŞİM VERİSİ

İletişim Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Adres
 • E-posta adresi
 • İkametgâh
 • İletişim adresi
 • Telefon No
 • Çalışan
 • Çalışan/Stajyer adayı
 • Stajyer 
 • Eski Çalışan
 • Hissedar/Ortak
 • Tedarikçi çalışanı
 • Tedarikçi yetkilisi
 • Ziyaretçi 
 • Potansiyel tedarikçi çalışanı/yetkilisi
 • 3.Kişiler
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi 
 • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
 • Kamu Görevlisi
 • İş Ortakları Yetkilisi/Çalışanı
 • Potansiyel İş Ortakları Yetkilisi/Çalışanı
 • Bayi/Franchise Yetkilisi

 

İş başvurusu, Ticari ilişki, staj başvurusu, tedarik hizmetlerinin alınması, bilgi edinme, talep veya şikayetlerin alınması, mal/hizmet satış ve sevkiyat süreçleri, hukuki işlem süreçleri, resmi kurumlarla iletişim, iş ortaklarının çalışanlarının gerçekleştirmiş olduğu iş vb. faaliyetlerde kişilerin kendisinden, 3.kişilerden yada işyerlerinden temin edilmektedir. 

 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

 6698 s. Kanun madde 5/2(c): Sözleşmenin kurulması ve ifası

 6698 s. Kanun madde 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

6698 s. Kanun madde 5/2(f): Meşru menfaat

4857 s. Kanun madde 75: Özlük Dosyasının Tutulması zorunluluğu

LOKASYON VERİSİ

Lokasyon Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Bulunulan yerin konum bilgileri
 • GPS Takip Verileri

 

 • Tedarikçi Çalışanı
 • Çalışan

 

 • Şirketin araçlarının kullanılması durumunda araç takip sisteminden, tedarikçiye ait çalışanın lokasyon bilgileri ise çalıştığı firmanın kendisi tarafından iletilmek suretiyle elde edilmektedir. 
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2(c): Sözleşmenin kurulması ve ifası

6698 s. Kanun madde 5/2(f): Meşru menfaat

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

ÖZLÜK VERİSİ

Özlük Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Bordro bilgileri, 
 • Disiplin soruşturması, 
 • İşe giriş-çıkış belgesi kayıtları, 
 • Özgeçmiş bilgileri, 
 • Performans değerlendirme raporları
 • SGK dökümleri
 • Çalışan
 • Stajyer
 • Tedarikçi Çalışanı

Özlük dosyasının tutulması sırasında çalışan ve stajyerler ile tedarikçi çalışanlarının iş yerleri aracılığıyla elde edilmektedir. 

 • 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

4857 s. Kanun madde 75: Özlük Dosyasının Tutulması zorunluluğu

HUKUKİ İŞLEM VERİSİ

Hukuki İşlem Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Dava Dosyaları Örnekleri/Asılları/Bilgileri
 • Bilgi Güvenliği Taahhütnameleri
 •  Dava dosyasındaki bilgiler v.b.*
 •  İcra maaş haczi ve nafaka bilgileri
 • Mahkeme Tutanakları
 • Polis Tutanakları
 • Sözleşme
 •  Yasal Takip Bilgisi
 • Çalışan
 • Stajyer 
 • Eski Çalışan
 • Hissedar/Ortak
 • Tedarikçi çalışanı
 • Tedarikçi yetkilisi
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi 
 • İş Ortakları Yetkilisi/Çalışanı
 • Bayi/Franchise Yetkilisi

Dava konusu taraflara ilişkin bilgi mahkemelerden, sözleşmelerde taraf bilgisinden, çalışanların maaş hacizlerinde icra dairelerinden, kişinin kendisinden elde edilmektedir. 

 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

 6698 s. Kanun madde 5/2(c): Sözleşmenin kurulması ve ifası

 6698 s. Kanun madde 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

MÜŞTERİ İŞLEM

Müşteri İşlem Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Fatura
 • Sipariş bilgisi
 • Talep bilgisi

 

 

 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi
 • Bayi/Franchise Yetkilisi

 

 

Mal ve/veya hizmet satın alım, satış süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi amacıyla ilgili kişilerin kendisinden veya yetkilisi/çalışanından elde edilmektedir. 

 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nu ve ilgili ikincil mevzuat düzenlemeler çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

FİZİKSEL MEKÂN GÜVENLİĞİ VERİSİ

Fiziksel Mekân Güvenliği Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Giriş çıkış kayıtları
 • Kamera kayıtları
 • Çalışan
 • Çalışan/Stajyer adayı
 • Stajyer
 • Eski Çalışan
 • Hissedar/Ortak
 • Tedarikçi çalışanı
 • Tedarikçi yetkilisi
 • Ziyaretçi 
 • Potansiyel tedarikçi çalışanı/yetkilisi
 • 3.Kişiler
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi 
 • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
 • Kamu Görevlisi
 • İş Ortakları Yetkilisi/Çalışanı
 • Potansiyel İş Ortakları Yetkilisi/Çalışanı
 • Bayi/Franchise Yetkilisi

Tavuk Dünyası Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi lokasyonlarının ziyaret edilmesi ile birlikte girişten itibaren güvenlik kameraları vasıtasıyla elde edilmektedir.

 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s.Kanun madde 5/2(f): Meşru menfaat

İŞLEM GÜVENLİĞİ VERİSİ

İşlem Güvenliği Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Cookie Kayıtları
 • IP adresi bilgileri
 • IP Adresi İzleme
 • İnternet Erişim Kayıt Log'ları
 • İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri
 • Sistem ve Uygulama Kullanıcı Hesap Bilgileri (Kullanıcı adları, e-mail hesapları, son login tarihleri IP bilgileri vb.)
 • Çalışan
 • Çalışan/Stajyer adayı
 • Stajyer 
 • Hissedar/Ortak
 • Tedarikçi çalışanı
 • Tedarikçi yetkilisi
 • Ziyaretçi 
 • Potansiyel tedarikçi çalışanı/yetkilisi
 • 3.Kişiler
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi 
 • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
 • İş Ortakları Yetkilisi/Çalışanı
 • Potansiyel İş Ortakları Yetkilisi/Çalışanı
 • Bayi/Franchise Yetkilisi

Tavuk Dünyası’na ait web sitelerinden www.tavukdunyasi.com ve www.sefteniste.com ‘un ziyaret edilmesi, Tavuk Dünyası ağı üzerinden internete bağlantı sağlanması, e-posta adresi ya da web sitesi üzerinden Tavuk Dünyası ile iletişim kurulması vasıtasıyla elde edilmektedir. 

 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

RİSK YÖNETİMİ

Risk Yönetimi Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler
 • Hissedar/Ortak
 • Çalışan
 • Diğer-Diğer 3.Kişiler
 • Bayi/Franchise Yetkilisi

Tavuk Dünyası’nın iş ve işlemleri kapsamında risklerin tespit edilmesi ile elde edilmektedir.

 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s.Kanun madde 5/2(f): Meşru menfaat

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

FİNANS

Finans Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Banka bilgileri
 • Hesap bilgileri
 • Kart bilgileri
 • Senet ve Çek bilgisi

 

 

 • Çalışan
 • Stajyer
 • Tedarikçi Yetkilisi
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi
 • İş Ortakları Yetkilisi
 • Bayi/Franchise Yetkilisi

 

 

Mal ve/veya hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi, sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş akdi kapsamında yer alan edimlerin ifa edilmesi amacıyla ilgili kişilerin kendisinden veya yetkilisi/çalışanından elde edilmektedir.

 • 4857 sayılı İş Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

4857 s. Kanun madde 32: Ücretin ödenmesi

MESLEKİ DENEYİM

Mesleki Deneyim Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Diploma bilgileri, 
 • Gidilen kurslar, 
 • Meslek içi eğitim bilgileri, 
 • Sertifikalar,
 • Transkript bilgileri 
 • Çalışan
 • Çalışan adayı
 • Stajyer 
 • Tedarikçi Çalışanı

 

Çalışan ve/veya stajyer istihdamının sağlanması amacıyla yapılan iş başvuruları, stajyer alımları için yapılan başvurular, Kariyer.net,İŞKUR, Linkedin web sitesi üzerinden yapılan iş başvuruları, mail adresi üzerinden yapılan iş başvuruları tedarikçi çalışanlarının hizmet vermesi için özlük bilgilerinin paylaşılması vasıtasıyla elde edilmektedir. 

 • 4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s.Kanun madde 5/2(f): Meşru menfaat

PAZARLAMA

Pazarlama Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Alışveriş geçmiş bilgileri
 • Pazarlama Çerezleri

 

 • Ürün veya hizmet alan kişi
 • Potansiyel Müşteri

Websitesi ve restoranlar aracılığıyla gerçekleşen mal ve/veya hizmet satın alım ve satış süreçleri kapsamında elde edilmektedir. 

 • Tavuk Dünyası ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

GÖRSEL VE İŞİTSEL VERİLER

Görsel ve İşitsel Veriler

Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Fotoğraf 
 • Kamera Kayıtları
 • İşitsel Veriler
 • Çağrı Merkezi Kayıtları
 • Ürün veya Hizmet Alıcısı
 • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
 • 3.Kişiler
 • Ziyaretçiler 
 • Tedarikçi Çalışanı/Yetkilisi
 • Potansiyel Tedarikçi Çalışanı/Yetkilisi
 • Çalışan
 • Çalışan/Stajyer adayı
 • Stajyer
 • Eski Çalışan
 • Hissedar/Ortak
 • Kamu Görevlisi
 • İş Ortakları Yetkilisi/Çalışanı
 • Potansiyel İş Ortakları Yetkilisi/Çalışanı
 • Bayi/Franchise Yetkilisi

Tavuk Dünyası çağrı merkezlerinin aranması, lokasyonlarına gidilmesi ile kamera kayıtlarının tutulması, çalışanlara ait fotoğrafların iş süreçleri için saklanması, Tavuk Dünyası iş yerlerinde fotoğraf çekilmesi vb. durumlarda kişinin kendisi aracılığıyla elde edilmektedir. 

 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

6698 s.Kanun madde 5/2(f): Meşru menfaat

DİĞER – MÜŞTERİ İŞLEM VERİSİ 

Müşteri Bilgileri Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Müşteri Talep Bilgisi
 • Müşteri Sipariş Bilgisi
 • Müşteri Şikayet Bilgisi
 • Müşteri teslimat bilgisi
 • Müşteri yorum bilgisi
 • Ürün veya Hizmet Alıcısı
 • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
 • 3.Kişiler

Kişinin kendisinin Tavuk Dünyası restoranları ya da www.sefteniste.com adresi üzerinden vermiş olduğu siparişler ile birlikte kişinin kendisi aracılığıyla ya da web sitesi, info@tavukdunyasi.com e-posta adresi, şikayetvar.com, Instagram ve diğer sosyal medya hesapları, şirket sabit hattı, çağrı merkezi hatları ve restoran destek hattı üzerinden iletişime geçilmesi yolu ile elde edilmektedir.

 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Hukuki Sebepler 

6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

ÖZEL NİTELİKLE KİŞİSEL VERİLER 

SAĞLIK BİLGİLERİ

Sağlık Bilgileri Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Ateş Ölçüm Bilgisi
 • HES Kodu Bilgisi
 • Çalışan 
 • Stajyer
 • Ürün veya Hizmet Alıcısı
 • Ziyaretçi
 • Tedarikçi Çalışanı

Restoran girişlerinde ve fabrika ile merkez ofis girişlerinde görevli personel tarafından istenmek suretiyle elde edilmektedir.

 • Covid-19 Tedbirlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuki Sebepler

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Covid-19 Tedbirlerine ilişkin yasal tebliğler ve yönetmelikler

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s.Kanun madde 5/2(f): Meşru menfaat

4. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Tavuk Dünyası tarafından yukarıda sayılan amaçlar kapsamında iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, bayilerimize(Franchise restoranlarımız), kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlara ve açık rızanız olması halinde sınırlı ve gerekli olması kaydıyla yurtdışına aktarılabilecektir.

KİMLİK VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
 • Yetkili Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşları
 • İş Ortakları
 • Tedarikçiler
 • Franchise/Bayi

 

 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 

İLETİŞİM VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
 • Yetkili Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşları
 • İş Ortakları
 • Tedarikçiler
 • Franchise/Bayi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

LOKASYON VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Tedarikçiler
 • Yetkili Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşları
 • İş Ortakları
 • Franchise/Bayi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

HUKUKİ İŞLEM VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • İş Ortakları
 • Franchise/Bayi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşları
 • İş Ortakları

 

 • 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

İŞLEM GÜVENLİĞİ VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • İş Ortakları
 • Franchise/Bayi

 

 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

RİSK YÖNETİMİ VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Yetkili Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşları
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

GÖRSEL VE İŞİTSEL VERİLER

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Yetkili Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşları
 • Herkese Açık
 • 4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

ÖZLÜK

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
 • Yetkili Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşları
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

MÜŞTERİ İŞLEM

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 • İş Ortakları
 • Franchise/Bayi

 

 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nu ve ilgili ikincil mevzuat düzenlemeler çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

FİNANS

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri
 • Yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşları
 • İş Ortakları
 • 4857 sayılı İş Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

PAZARLAMA

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • İş Ortakları
 • Tavuk Dünyası ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

MESLEKİ DENEYİM

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Yetkili Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşları
 • İş Ortakları
 • Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri
 • 4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

MÜŞTERİ İŞLEM VERİSİ

 Aktarım Yapılan Taraflar

 Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • İş Ortaklıklar
 • Yetkili kamu ve Özel kurum ve kuruluşları
 
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

SAĞLIK BİLGİLERİ

 Aktarım Yapılan Taraflar

 Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Yetkili Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşları
 • Covid-19 Tedbirlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

5. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; Tavuk Dünyası tarafından veri sahiplerinin kişisel verilerinin yönetim süreçlerinde Şirket'in ve Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini ve faaliyetlerin ifası amacıyla işlenebilecektir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere kişisel verileriniz, insan kaynakları süreçleri kapsamında işlenmektedir. Bununla birlikte; iç işleyiş planlanması ve yönetilmesi, çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme, suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, ilgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme; anlaşmalı olduğumuz kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması, ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Tavuk Dünyası tarafından e-posta, mobil uygulama, internet sitesi, açık internet kaynakları, sosyal medya, telefon kanallarıyla elektronik ortamda ve elden teslim veya posta kanallarıyla fiziki ortamda toplanabilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve/veya korunması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve meşru menfaat hukuki sebeplerine ve sağlamanız halinde açık rızanıza dayalı olarak toplanacaktır.

Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu md. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

8. KVK Kanunu uyarınca Kişisel Verilerin Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın Kişisel verileriniz işlenebilir. Şöyle ki;

 Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde,

 Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,

 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,

 Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,

 Kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Tavuk Dünyası’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 Kişisel sağlık verileri; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı,www.tavukdunyasi.com ve www.sefteniste.com adresinden ulaşabileceğiniz Tavuk Dünyası KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BAŞVURU FORMU’ nu doldurarak yada kvkk@tavukdunyasi.com e-posta adresi aracılığıyla Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Tanımlama bilgilerini; sitemizin doğru şekilde çalışmasını sağlamak, içerikleri ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sunmak ve site trafiğimizi analiz etmek için kullanıyoruz. Aynı zamanda site kullanımınızla ilgili bilgileri; sosyal medya, reklamcılık ve analiz ortaklarımızla paylaşıyoruz.

Ayarları Değiştir