Siparişleriniz için
Tavuk Dünyası Sen Neredeysen Bir Dünya Lezzet Orada arrow-right

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan
kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), KVKK’nın 11’inci maddesinde kişisel verilerinin
işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. KVKK ‘nın 13’üncü maddesinin
birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Tavuk Dünyası Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi (“Veri Sorumlusu”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya
Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza
iletilmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak ve
Başvuru Sahibi’nce imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle
tarafımıza iletilebilecektir.
İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları
Hakkında Tebliğ’ in 7. maddesi uyarınca öngörülen tarife üzerinden işlem ücreti alınabilecektir.


A. Veri Sorumlusu’na İlişkin Bilgiler

Unvan :  Tavuk Dünyası Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü/ Ticaret Sicil No :  İstanbul Ticaret Müdürlüğü / 796857-0
Vergi Dairesi/ Vergi Kimlik No :  Küçükyalı Vergi Dairesi / 8320432989
MERSİS No: 0832043298900020
Telefon ve Fax numarası :  
Kayıtlı elektronik posta (KEP):  
E-posta :  
Adresi : Aydınevler Mahallesi Siteler Yolu Sk. Hilltown Avm.
Apt. No: 1 A/5 Maltepe/İstanbul

 

B. Başvuru Sahibi Hakkında Bilgiler

Aşağıdaki bilgiler ilgili kişiyi inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek ve başvuru
sonuçlarını iletmek amacıyla talep edilmektedir.

1) Tanımlayıcı Bilgiler (Lütfen okunaklı biçimde doldurunuz)

Ad :   
Soyad :   
T.C. Kimlik numarası / Uyruk ve
pasaport numarası :
 
Telefon ve Fax numarası :  
E-posta :  
İkamet veya İşyeri Adresi :  

2) Şirket ile Olan İlişki (Lütfen işaretleyiniz)

□ Ziyaretçi □ Mevcut Çalışanım
□ Tedarikçi/Müşteri □ İş Başvurusu/Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım
Tarih:
□ Eski Çalışanım
Çalıştığım Yıllar:

□ Diğer:

□ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım
Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini
belirtiniz:

 

 

 

Kurum içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:
Konu:

 

 

 

 

C. Başvuru Nedeni

 

NO :  Talep konusu: Seçim
(seçiminiz ile
ilgili bölümü
işaretleyin,
birden fazla
işaretleme
yapabilirsiniz)
1 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme  
2 Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme  
3 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun
kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 
4 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişileri bilme
 
5 Kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde
bunların düzeltilmesini isteme
 
6 Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş
olmasına rağmen, işlenmesi gereken sebeplerin ortadan kalkması
dahilinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 
7 Talep no 5 gereğince yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 
8 Talep no 6 gereğince yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 
9 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına
itiraz etme
 
10 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara
uğraması halinde zararın giderilmesini isteme
 

Bu kapsamda kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz.

 

D. Başvuru Sahibinin Beyanı & Cevabın Sunumu


Yukarıda açıkladığım bilgilerin doğruluğunu kabul eder, belirttiğim talepler doğrultusunda,
Şirketinize yapmış olduğum başvurumun KVKK’nın 13'üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek
tarafıma cevabın sağlamış olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini talep ediyorum.


Başvuru Sahibi (Kişisel veri sahibi)


Adı Soyadı :
Başvuru Tarihi :
İmza :
E-posta adresi :

© 2023 Tavuk Dünyası. All rights reserved.
Bizi Takip Edin.